ID e shpalljes : 197572
QRCODE
Shikoni shpalljen e plotë në telefonin tuaj:
1. Fillimisht, shkarkoni aplikacionin i cili nevojitet për të lexuar këtë kod
2. Pastaj, skenoni këtë fotografi dhe do të drejtoheni tek shpallja e plotë.
Si mund të gjej këtë aplikacion? Falas
*Android: shkarkoni Barcode Scanner nga Google Play
*iPhone: shkarkoni QR Reader nga App Store
*Nokia: shkarkoni BeeTagg nga OVI Store
*Windows: shkarkoni QuickMark nga Phone Marketplace
*Blackberry: shkarkoni BeeTagg nga App World